معرفی واحد دانش پژوهی

مقدمه

 طی سال های اخیر در اغلب کشورهای دنیا، مبنای فرایند ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیأت‌علمی، توانایی و عملکرد آنها در زمینه فعالیت های پژوهشی بوده و آموزش که یک جزء ضروری و یک جنبه مورد انتظار از فعالیت های آکادمیک و در واقع رسالت اصلی مؤسسات آموزش عالی می‌باشد، جایگاه خود را از دست داده است.برای رفع این مشکل، تلاش های گسترده‌ای صورت گرفت تا با استفاده از استانداردهای مشترک، فعالیت های آموزشی، شناسایی شده و مصادیق آنها مشخص گردد تا اعضای هیات علمی به وسیله آنها مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج این ارزشیابی به عنوان بخشی از ارتقاء آکادمیک آنها محسوب شود.در ایران نیز در آئین‌نامه جدید ارتقاء (سال ۱۳۸۷)، در ماده یک بند دانش‌پژوهی آموزشی، به عنوان یک فعالیت شرطی افزوده شده و از عضو هیأت علمی انتظار می‌رود حداقل ۳ امتیاز شرطی از این بند کسب نماید.

 

تعریف دانش پژوهی آموزشی

۱-هر نوع فعالیت و نو‌آوری برجسته علمی در حیطه‌های کشف، آموزش، کاربرد نتایج پژوهش های اصیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات بدست آمده از اجزای مختلف یک رشته یا رشته‌های مختلف علمی(۱۹۹۰ ، Boyer)

۲-کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیندهای یاددهی- یادگیری، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلات آموزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد ,Martin )… ۱۹۹۹)

 

حیطه‌های ششگانه  فعالیت های آموزشی

۱-  تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

۲-یاددهی و یادگیری

۳- ارزشیابی

۴- محصولات آموزشی

۵-مدیریت و رهبری آموزشی

6 -یادگیری الکترونیک


ارزیابی فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی

این فعالیت‌ها بر اساس اصول علمی ارزشیابی دانش پژوهی گلاسیگ (Glassik) که شامل ۶ مورد زیر می‌باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

۱- اهداف مشخص و واضح

۲-آماده‌سازی و مطالعه کافی

۳-استفاده از روش های مناسب

۴-ارائه نتایج مهم

۵-معرفی مؤثر برنامه

۶- برخورد نقادانه


 

  فرم درخواست امتیاز دانش پژوهی
  فرایند درخواست امتیاز دانش پژوهی
  راهنمای مدیریت فعالیت های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی
  فایل پروپوزال طرح نوآورانه آموزشی
  روندنمای درخواست امتیاز دانش پژوهی آموزشی
  روندنمای ورود ثبت نام و احراز هویت در سامانه فعالیت های نوآورانه
  شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی

 

شیوه نامه.pdf           

حیطه های فعالیت های نوآورانه.pdf           
 روندنمای ورود ثبت نام و احراز هویت در سامانه فعالیت های نوآورانه .pdf          
فرم پروپوزال نوآورانه.docx      

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست