با توجه به اهمیت آمادگی نظام شبکه بهداشت و درمان کشور در سطح ملی، استانی و شهرستان در مقابله با تهدیدهای بهداشت عمومی شامل اپیدمی بیماری­ها، رویداد تقویت تاب­ آوری شبکه بهداشت و درمان  با هدف دستیبابی به یکی از اهداف پروژه تقویت تاب­ آوری با عنوان Strengthening the Health System Resilience by Developing an Intervention Package at PHC Level با هدایت دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و  نظارت مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

هدف اصلی از این رویداد مشارکت حداکثری کارشناسان و متخصصان علوم بهداشتی، مدیران حوزه بهداشت، کارکنان خانواده گسترده بهداشت و نظام شبکه بهداشت و درمان شامل مراقبان سلامت، بهورزان و سایر رده های دست اندرکار در نظام شبکه در سراسر کشور در طراحی یک بسته مداخله ای در راستای تقویت تاب­ آوری در سطح مراقبت­های اولیه بهداشتی (Primary Health Care ) است.

بدینوسیله از همه علاقمندان دعوت بعمل می آید تا با تکمیل فرم پیشنهادات  (کلیک نمایید) جهت ارایه به دبیرخانه رویداد ضمن مشارکت در دستیابی به اهداف تاب آوری مراقبت های بهداشتی اولیه از گواهی مشارکت و هدایای به پیشنهادات منتخب سهیم شوند.

 

مهلت ارسال آثار پیشنهادی: 25 بهمن ماه 1401

 

پست الکترونیک جهت ارسال: PHCaid2022@gmail.com

محورهای رویداد

پیشنهاد مداخلات و راه کارهای اجرایی تقویت تاب آوری نظام ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی در مواجهه با همه گیری ها و بحرانها

  1. تقویت زیرساخت های ارائه مراقبت های بهداشتی (PHC) با اهداف تاب آوری، دستیابی به پوشش همگانی سلامت و توسعه پایدار 
  2. بسترسازی ارتقاء پاسخ با هدف تقویت آمادگی در برابر پاندمی ها و تقویت نظام سلامت 
  3. راهکارهای اجرایی در راستای تقویت تاب آوری نظام شبکه بهداشتی و درمانی
  4. روش های نوآورانه ارائه مراقبت های بهداشتی و خدمات با فن آوری جدید
  5. راه اندازی و فراهم نمودن دسترسی به مرکز ایمن ارائه دهنده خدمات
  6. نهادینه سازی ساز و کارهای مشارکت همه بخش ها و جامعه
  7. تقویت و تجهیز زیرساخت در نظام شبکه بهداشتی و درمانی
  8. راهکارهای اجرایی در راستای تقویت تاب آوری نظام شبکه 

 

پوستر همایش

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست