دکتر امین باقری

اصول روش تحقیق

زبان تخصصی HSE

دکتر رضا سعیدی

 قوانین، مقررات و استانداردهای HSE

مهندسی محیط زیست پیشرفته 

زبان تخصصی HSE

 مدیریت پسماند خطرناک

مهندسی بهداشت محیط

دکتر محمد حجارتبار

 اصول و مبانی بهداشت عمومی

دکتر شکوه السادات خالو

 اصول روش تحقیق

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مباحث ویژه

 

دکتر رضا غلام نیا

 آنالیز کیفی و کمی ریسک و ایمنی

مدیریت بحران

مدیریت ایمنی و ریسک

مدیریت بهداشت حرفه ای

مدیریت یکپارچه HSE

مهندسی جامع ایمنی

 مهندسی بهداشت حرفه ای

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

 مباحث ویژه

دکتر  فاطمه مهناز محسن زاده

مدیریت بحران

مهندسی بهداشت حرفه ای

 راهبرد کنترل آلاینده ها

مباحث ویژه

دکتر غزاله منظمی تهرانی

مدیریت یکپارچه HSE

قوانین، مقررات و استانداردهای HSE

اقتصاد HSE

 ارزشگذاری اقتصادی HSE

دکتر محمدحسین وزیری

مباحث ویژه

طرح درس بیماریهای شغلی و اپیدمیولوژی آنها

طرح درس -بیماریهای شایع کودکان 

طرح درس اصول و کلیات خدمات بهداشتی-داروسازی

طرح درس اصول و کلیات خدمات بهداشتی

طرح درس کمک های اولیه 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست