دکتر موسی جباری قره باغ

ارزیابی و مدیریت ریسک و کنترل حریق

ایمنی برق و ماشین آلات

ایمنی حریق و مواد شیمیایی

ایمنی در عملیات  عمرانی

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث (کارشناسی ارشد)

تحقیقات حادثه (دکترای)

مدیریت بحران و شرایط اضطراری (دکترای)

مهندسی قابلیت اطمینان (دکترای)

 

دکتر رضوان زنده دل

ارزشیابی آلاینده های هوا (کارشناسی ارشد)

سم شناسی شغلی و سم شناسی شغلی کاربردی (کارشناسی ارشد)

سم شناسی نوین شغلی (دکترای)

 

 دکتر مصطفی پویاکیان  ایمنی حریق و مواد شیمیایی
سیستم های مدیریت ایمنی

قابلیت اطمینان

 حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری

ایمنی در محیط کار

 ایمنی در محیط کار 3

 

دکتر علی صالحی سهل آبادی  ارگونومی شغلی 1

ارگونومی شغلی 2

 ارگونومی شغلی 1(کارشناسی ارشد)

 ارگونومی شغلی 2 (کارشناسی ارشد)

ارگونومی شغلی (دکترای)

زبان تخصصی

مدل سازی در بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (کارشناسی ارشد)

دکتر سمیه فرهنگ دهقان

 تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی(کارشناسی ارشد)

طراحی سیستم های کنترل آلاینده های هوای محیط کار (کارشناسی ارشد)

طراحی سیستم های کنترل گرما، سرما و رطوبت (کارشناسی ارشد)

گرمایش، سرمایش و رطوبت (دکترای)

 

دکتر داود پناهی 

مبانی کنترل آلودگی هوا

توسعه روش های ارزیابی آلاینده ها

دینامیک گازها و آئروسل ها

روش تحقیق

روشنایی در محیط کار

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

 

دکتر علیرضا حاجی قاسمخان

 اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک

بهداشت حرفه ای

تجزیه نمونه های هوا

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

سم شناسی شغلی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست