دکتر علی رمضانخانی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:273

پست الکترونیک: 

aramezankhani@sbmu.ac.ir

dr.aliramezankhani@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  

زمینه های پژوهشی:مدلسازی و ابزارسازی، سلامت نوجوانان، دخانیات، بهداشت باروری، آموزش مداختلات بهداشت، مداخلات ارتقای سلامت، سیاست گذاری سلامت

 

دکتر محتشم غفاری

دکترای تخصص آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:274

پست الکترونیک: 

mohtashamghaffari@sbmu.ac.ir

mohtashamghaffari@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات- آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با اولویت تئوری محور- طراحی و روان سنجی ابزارهای مرتبط با سلامت

 

دکتر حسین حاتمی

دکترای تخصصی بالینی بیماری های عفونی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:211

پست الکترونیک: 

hatami@sbmu.ac.ir

hatami2102@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: اپیدمیولوژی بالینی بیماریهای واگیر، اپیدمیولوژی بالینی بیماریهای غیر واگیر، ارزش تشخیصی آزمونها، اختلالات متابولیک، پزشکی نیاکان(طب سنتی)، تاریخ پزشکی و بهداشت، مخاطرات زیستی و دفاع بیولوژیک، سرواپیدمیولوژی، بررسی و گزارش همه گیریها، سلامت و بیماری در سالمندان 

دکتر نسترن کشاورز محمدی

دکترای تخصصی ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:269

پست الکترونیک: 

n_keshavarz@sbmu.ac.ir

n_keshavars@yahoo.com

 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مدلهای آموزش بهداشت و تغییر رفتار، سلامت اجتماعی


 

دکتر سکینه رخشنده رو

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:276

پست الکترونیک: 

s_rakhshanderou@sbmu.ac.ir

s_rakhshanderou@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: طراحی و روان سنجی ابزارهای مرتبط با سلامت- طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


 

دکتر  طیبه مرعشی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:271

پست الکترونیک: 

t.marashi@sbmu.ac.ir

marashi142002@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان
 زمینه های پژوهشی: ارتقای سلامت، تغییر رفتار، رفتار پرخطر، مداخلات اجتماع محور، ارتباطات سلامت


 

دکتر معصومه صادقی پور

دکترای تخصصی سالمندشناسی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:277

پست الکترونیک: 

sadeqipur@sbmu.ac.ir

sadeqipur@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: سلامت سالمندی، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان، ابزارهای ارزیابی شناختی سالمندان، طراحی و روان سنجی ابزارهای حوزه سلامت سالمندان، آسیب پذیری و سایر سندرم های سالمندی

 

دکتر لیلی ربیعی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مرتبه علمی:دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:

پست الکترونیک: 

Leila_rabiei@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان

زمینه های پژوهشی: 

 

اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه

خانم دکتر فاطمه رخشانی

 

آقای مهندس محسن روشنی

 

آقای مهندس یدالله آزرمی

 

خانم فاطمه پرتوی   

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست