دکتر مهناز صارمی

دکترای تخصصی ارگونومی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:222 

پست الکترونیک: m.saremi@sbmu.ac.ir   

 saremim@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID  

زمینه های پژوهشی: ارگونومی شناختی، ارگونومی فیزیکی

دکتر صارمی

 

دکتر علیرضا ابوحسین

دکترای تخصصی بیومکانیک

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:220

پست الکترونیک:a.abouhossein@sbmu.ac.ir    alireza.addes@gmail.com

رزومه فارسی،رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID  

زمینه های پژوهشی:  مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی، شبیه سازی، متاآنالیز

دکتر ابوحسین

 

دکتر اعظم ملکی

دکترای تخصصی ارگونومی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:270 

پست الکترونیک: a_maleki@sbmu.ac.ir    azam.maleki13@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی:ارگونومی فیزیکی، فیزیولوژی کار

دکتر ملکی

 

دکترعبدالله واحدی

دکترای تخصصی ارگونومی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:

پست الکترونیک: ab.vahedi@sbmu.ac.ir                abdollah.vahedi@yahoo.com

رزومه فارسی،رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID  

زمینه های پژوهشی: سیستم های دستیار، اگزواسکلتون، ارگونومی در طراحی، طراحی محصول، طراحی برای افراد خاص، ارگونومی محیطی

 

 

دکتر رضا غلام نیا (عضو وابسته به گروه ارگونومی)

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:228

پست الکترونیک: gholamnia@sbmu.ac.ir

 reza_gholamnia@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی:  ریسک حوادث، تجزیه و تحلیل خطر، مدیریت HSE، ایمنی سیستم، مدیریت شرایط اضطراریدکتر مصطفی پویاکیان (عضو وابسته به گروه ارگونومی)

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:221

پست الکترونیک: pouyakian@sbmu.ac.ir

 mpouyakian@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان،  ORCID

زمینه های پژوهشی:  حوادث شغلی و ترافیکی، ارزیابی و مدیریت ریسک، ارگونومی شناختی 

 

اعضای بازنشسته گروه

دکتر شهناز طباطبائی

دکترای تخصصی روانشناسی کار

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:  sh_tabatabaee@sbmu.ac.ir

tabshahnaz@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID   

زمینه های پژوهشی:  روانشناسی صنعتی و سازمانی، بهداشت روانی(در محیط کار)، استرس شغلی، فرسودگی شغلی، ارگونومی سازمانی

 

 

دکتر رضا خانی جزنی

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: khanijazani@gmail.com , reza_khani@sbmu.ac.ir

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست