Ø عنوان کتاب: ایمنی و مدیریت ریسک در سازمان های امدادی و آتش نشانی

  نویسندگان: دکتر سیدهادی حجازی، دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1397     کتاب ترجمه و تألیف  

ناشر: انتشارات آثار سبحان 

    شابک: 4-23-84-29-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر مدیریت ریسک

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1396     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 0-18-8429-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر ایمنی کار در ارتفاع

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1395     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 3-04-8429-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر ایمنی داربست و داربست بندی

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1394     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 2-76-6531-600-978

 

Ø عنوان کتاب: سلامت و بهداشت خانواده

  نویسندگان: فهیمه وزیری، دکتر محمدحسین وزیری

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آوای جامعه  

    شابک: 9-1-94926-600-978

 

Ø عنوان کتاب: خاموش کننده های حریق

  نویسندگان: دکتر رضا غلام نیا، دکتر سیدهادی حجازی

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 1-89-1124-965-978

 

Ø عنوان کتاب: ارزیابی ریسک با مدل سلسله مراتبی فازی (اصول، مفاهیم و کاربردهای علمی)

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا، مهندس ندا هاشمی، مهندس ایمان فرهی

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات فن آوران

    شابک: 9-042-319-600-978

 

Ø عنوان کتاب: پریشانی اخلاقی پرستار

  نویسندگان: دکتر محمدحسین وزیری، دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات بشری(مرکز نشر علوم پزشکی)

    شابک: 2-0-94926-600-978

 

Ø عنوان کتاب: فرهنگ ایمنی

  نویسندگان: دکتر محمدحسین وزیری، مهندس ایمان فرهی آشتیانی، مهندس یاسر وزیری، مهندس جواد سدیدی

  سال انتشار: 1393     ترجمه کتاب  

ناشر: انتشارات بشری(مرکز نشر علوم پزشکی)

    شابک: 7-49-9195-600-978

 

Ø عنوان کتاب: اصول پایان نامه نویسی

  نویسندگان: مهندس مهدی سلطان زاده، دکتر محمدحسین وزیری، مهندس محمد زارعی کیودان

  سال انتشار: 1392     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 1-351-399-964-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر ایمنی انبار

  نویسندگان: دکتر رضا غلام نیا، دکتر شکوه السادات خالو

  سال انتشار: 1392     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 7-42-6531-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آن

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1391     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 1-15-6531-600-978

 

Ø عنوان کتاب: ارزیابی ریسک و کنترل سلامت و ایمنی در محیط کار

  نویسنده: دکتر محمد حجارتبار

  سال انتشار: 1390     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند

    شابک: 2-32-6215-600-978

 

Ø عنوان کتاب: تعاریف، فرمول ها و معادلات برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1390     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 0-88-2580-964-978

 

Ø عنوان کتاب: فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حرفه ای

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1385     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 5-60-9690-964-978

 

Ø عنوان کتاب: مسمومیت های غذایی در انسان

  نویسنده: دکتر محمد حجارتبار

  سال انتشار: 1381     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات دانشکده حفاظت و بهداشت کار

    شابک: 7-38-3608-964

 

Ø عنوان کتاب: کتابشناسی نسخ پزشکی در ایران

  نویسندگان: دکتر رضا خانی جزنی، اکرم ارجح و همکاران

  سال انتشار: 1371     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات کتابخانه ملی ایران

   

 

 

Ø عنوان کتاب: ایمنی و مدیریت ریسک در سازمان های امدادی و آتش نشانی

  نویسندگان: دکتر سیدهادی حجازی، دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1397     کتاب ترجمه و تألیف  

ناشر: انتشارات آثار سبحان 

    شابک: 4-23-84-29-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر مدیریت ریسک

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1396     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 0-18-8429-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر ایمنی کار در ارتفاع

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1395     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 3-04-8429-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر ایمنی داربست و داربست بندی

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1394     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 2-76-6531-600-978

 

Ø عنوان کتاب: سلامت و بهداشت خانواده

  نویسندگان: فهیمه وزیری، دکتر محمدحسین وزیری

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آوای جامعه  

    شابک: 9-1-94926-600-978

 

Ø عنوان کتاب: خاموش کننده های حریق

  نویسندگان: دکتر رضا غلام نیا، دکتر سیدهادی حجازی

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان  

    شابک: 1-89-1124-965-978

 

Ø عنوان کتاب: ارزیابی ریسک با مدل سلسله مراتبی فازی (اصول، مفاهیم و کاربردهای علمی)

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا، مهندس ندا هاشمی، مهندس ایمان فرهی

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات فن آوران

    شابک: 9-042-319-600-978

 

Ø عنوان کتاب: پریشانی اخلاقی پرستار

  نویسندگان: دکتر محمدحسین وزیری، دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی

  سال انتشار: 1393     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات بشری(مرکز نشر علوم پزشکی)

    شابک: 2-0-94926-600-978

 

Ø عنوان کتاب: فرهنگ ایمنی

  نویسندگان: دکتر محمدحسین وزیری، مهندس ایمان فرهی آشتیانی، مهندس یاسر وزیری، مهندس جواد سدیدی

  سال انتشار: 1393     ترجمه کتاب  

ناشر: انتشارات بشری(مرکز نشر علوم پزشکی)

    شابک: 7-49-9195-600-978

 

Ø عنوان کتاب: اصول پایان نامه نویسی

  نویسندگان: مهندس مهدی سلطان زاده، دکتر محمدحسین وزیری، مهندس محمد زارعی کیودان

  سال انتشار: 1392     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 1-351-399-964-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر ایمنی انبار

  نویسندگان: دکتر رضا غلام نیا، دکتر شکوه السادات خالو

  سال انتشار: 1392     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 7-42-6531-600-978

 

Ø عنوان کتاب: مقدمه ای بر حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آن

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1391     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 1-15-6531-600-978

 

Ø عنوان کتاب: ارزیابی ریسک و کنترل سلامت و ایمنی در محیط کار

  نویسنده: دکتر محمد حجارتبار

  سال انتشار: 1390     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند

    شابک: 2-32-6215-600-978

 

Ø عنوان کتاب: تعاریف، فرمول ها و معادلات برای متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1390     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 0-88-2580-964-978

 

Ø عنوان کتاب: فرهنگ تشریحی ایمنی و بهداشت حرفه ای

  نویسنده: دکتر رضا غلام نیا

  سال انتشار: 1385     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات آثار سبحان

    شابک: 5-60-9690-964-978

 

Ø عنوان کتاب: مسمومیت های غذایی در انسان

  نویسنده: دکتر محمد حجارتبار

  سال انتشار: 1381     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات دانشکده حفاظت و بهداشت کار

    شابک: 7-38-3608-964

 

Ø عنوان کتاب: کتابشناسی نسخ پزشکی در ایران

  نویسندگان: دکتر رضا خانی جزنی، اکرم ارجح و همکاران

  سال انتشار: 1371     کتاب تألیفی  

ناشر: انتشارات کتابخانه ملی ایران

   

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست