کارگزینی

شرح وظایف

صدور احکام حقوقی – احکام ماموریت – مرخصی –گواهی اشتغال – بررسی ساعات حضور و غیاب و تهیه گزارش به مسئولین مربوطه – انجام امور بایگانی و ....

محسن بیداد

مسئول کارگزینی

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 154

 

باقی

کارشناس کارگزینی

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 155

 

قوتی

بایگانی

شماره تماس: 41-22432040 داخلی: 333
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست