ردیف

عنوان  دوره / کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری

1

آمادگی در برابر زلزله

17/4/98

2

Computer use for academic purposes

17/9/1398

3

Effective and poster presentation

24/10/9/98

4

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مطالعات سلامت

13/9/1398

5

نگارش علمی (Scientific Writing)

16/10/98

6

استراتژی جستجو در مطالعات مرور نظام مند

25/4/1398

7

آمادگی بیمارستانی در بیمارستان  مطهری

1/5/1397

8

آشنایی مقدماتی با کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات بهداشتی

12/4/97-13/4/97

9

تحلیل  عاملی اکتشافی وتاییدی

5/3/1397

10

مطالعه کیفی با روش گراندد تئوری

12/2/97

11

مطالعه MIX-METHOD

2/2/1397

12

مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا

29/1/1397

13

روش تحقیق کمی

8/9/1396

14

طراحی ابزار اندازه گیری پرسشنامه

1395

15

آموزش نرم افزار EndNote

13/2/1395

16

اصول نگارش مقالات انگلیسی

6/2/1395

17

اصول نگارش مقالات فارسی

1395

18

روش تحقیق

1394

19

اصول نگارش پروپوزال

3/12/1394

20

اخلاق در پژوهش

1394

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست