آزاده نوحی سیاهرودی
 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی 
                                                

  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 278                                                        
   پست الکترونیک گروه:epid_phs_sbmu@sbmu.ac.ir

 

شرح وظایف کارشناس گروه اپیدمیولوژی

 

 1. اطلاع رسانی کلیه جلسات گروه به اساتید و دانشجویان  از طریق ایمیل گروه اپیدمیولوژی
 2. تهیه و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات گروه پس از برگزاری هر یک از جلسات گروه
 3. تنظیم برنامه ژورنال کلاب گروه با همکاری دانشجوی تسهیلگر و استاد مسئول ژورنال کلاب
 4. تهیه و تنظیم گزارش ژورنال کلاب های برگزار شده در پایان هر ترم تحصیلی به دفتر EDO و معاون آموزشی دانشکده
 5. پیگیری دانشجویان جدیدالورود در ابتدای هر سال تحصیلی، هماهنگی برای برگزاری جلسه معارفه با اساتید و مدیر گروه و راهنمایی های لازم به دانشجویان
 6. انجام هماهنگی و پیگیری وضعیت پروپوزال، پایان نامه، نمرات تحصیلی دانشجویان، آزمون جامع دانشجویان دکترا با تحصیلات تکمیلی
 7. هماهنگی برای برگزاری جلسات گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان ارشد و دکترا و تنظیم صورتجلسات برگزار شده
 8. همکاری و هماهنگی با سایر همکاران در ادره آموزش، تحصیلات تکمیلی و سایر گروههای آموزشی دانشکده جهت پیشبرد اهداف گروه و دانشکده
 9. همکاری با واحد بین الملل دانشکده جهت راهنمایی و انجام امور مربوط به دانشجویان ارشد و دکترای تخصصی بین الملل اپیدمیولوژی
 10. تهیه، تنظیم و بایگانی مستندات آموزشی دانشجویان، اساتید گروه و اموری همچون اعتبار بخشی گروه آموزشی
 11. همکاری با استاد درس ارزیابی سلامت جامعه جهت حضور در فیلد همراه با دانشجویان ارشد اپیدمیولوژی
 12. دریافت و ارسال نامه های اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه امور آموزشی، پژوهشی
 13. هماهنگی با اساتید داور جهت دعوت و انجام داوری پایان نامه های دوره دکترای تخصصی و ارشد
 14. دریافت گزارش کار از دانشجویان جهت انجام فعالیتهای گروهی دانشجویان
 15. نظارت بر حضور و غیاب دانشجویان در جلسات گروه و ثبت در سوابق هر دانشجو
 16. همکاری با اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده در برگزاری امتحانات پایان ترم و آزمون جامع
 17. اطلاع رسانی نامه های صادر شده از تحصیلات تکمیلی به دانشجویان گروه از طریق ایمیل گروه

 

 ×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست