کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط

   

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

پست الکترونیک

تلفن

شرح وظایف

مرضیه تراب بیگی

دکتری شیمی تجزیه

کارشناس آزمایشگاه شیمی محیط

torabbeigi@gmail.com

22432040-021

(داخلی 169)

یاسر زهتاب یزدی

دکتری مهندسی محیط زیست

کارشناس آزمایشگاه بهداشت هوا

yaser.zehtab.yazdi@gmail.com

22432040-021

(داخلی 140)

فاطمه شکری داریان

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی پیشرفته

shokrif18@gmail.com

22432040-021

(داخلی 168)

مرجان هاشمی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی پیشرفته

hashemimarjan18@gmail.com

22432040-021

(داخلی 168)

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست