کارشناسان آزمایشگاه

 

  خانم مهندس الهه توکل

شرح وظایف

 
  کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
 
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 137

 

 

  خانم مهندس زهرا یزدانخواه

 
 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
 
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 137

 

 

  خانم شیوا شیبانی

شرح وظایف

 
دکتری شیمی فیزیک
 
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 131

 

 

 کمک کارشناس
 
 آقای مهندس مرتضی یعقوبی
 
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 137

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست