* * فرم حضور و غیاب ژورنال کلاب * *

 

نام دانشجو

تاریخ ارائه

نام استاد راهنما

ثناء بازگیر

14/08/1402

دکتر محسن زاده

امیرحسن پورمند

24/08/1402

دکتر غلام نیا

سجاد جمیلی

28/08/1402

دکتر منظمی

احمد رام بجندی

05/09/1402

دکتر باقری

مهسا رضایی

12/09/1402

دکتر سعیدی

مجتبی حسینی

19/09/1402

دکتر خالو

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست