چارت گردش کار 13 فرآیند اصلی در حال اجرا در دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه 

 1. فرآیند ثبت و بررسی طرح های تحقیقاتی دانشجویی در سامانه پژوهان دانشگاه
 2. فرآیند تنظیم و ثبت قرارداد طرح های تحقیقاتی دانشجویی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 3. فرآیند  صدور معرفی نامه برای انجام طرح های تحقیقاتی دانشجویی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 4. فرآیند ارائه گواهی به مجریان و همکاران طرح تحقیقاتی دانشجویی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 5. فرآیند تمدید مدت طرح های تحقیقاتی دانشجویی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 6. فرآیند فسخ (ابطال) قرارداد طرح تحقیقاتی دانشجویی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 7. فرآیند تسویه حساب طرح تحقیقاتی دانشجویی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 8. فرآیند دریافت تشویقی مقالات منتشر شده با آدرس  سازمانی  دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 9. فرآیند انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی در جشنواره ابوریحان بیرونی پژوهشی دانشگاه
 10. فرآیند برگزاری همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه(همزمان با جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی)
 11. فرآیند برگزاری کارگاه های پژوهشی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه
 12. فرآیند برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویان از مراکز تحقیقاتی
 13. فرآیند حمایت مالی شرکت در همایش های داخلی و خارجی به عنوان ارائه دهنده مقاله یا داور( در صورت دارا بودن نشانی سازمانی دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان دانشگاه)

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست