پادکست

 

ردیف

سال

عنوان طرح

کدپژوهان

مجری اصلی

پادکست

1

1402

طراحی سامانه دسترسی آنلاین به مجموعه ابزارهای کاربردی بررسی طغیان بیماری ها: سامانه مدیریت طغیان بیمار ها

43006197

دکتر

منوچهر کرمی

2

1402

 اعتباربخشی روش تجزیه‌ای ترکیبات فتالات منتخب در ادرار با استفاده از نانو میله‌های مغناطیسی

27398

دکتر رضوان

زنده دل

3

1402

بررسی امکان ترکیب سیستم­های microbial fuel cell(MFC)- microbial electrolysis cell(MEC) با هدف همزمان تصفیه فاضلاب ، تولید انرژی به صورت الکتریسیته و گاز متان؛ ارزیابی امکان استفاده از ولتاژ تولیدی برای راه­اندازی سیستم MEC

11906

دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

4

1402

بررسی فرایند هضم بیهوازی مخلوط شیرابه محل دفن و لجن فاضلاب شهری ازن­زنی شده جهت تثبیت مواد آلی و تولید بیوگاز 

32164

دکتر احمدرضا یزدانبخش

5

1402

بررسی اثرات میکروپلاستیک‌ها بر شاخص‌های بهره‌برداری و عملکردی لجن‌فعال (یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی)

25803

دکتر احمدرضا یزدانبخش

6

1402

تبیین چالش های کارکنان دیسپچ و تکنسین های عملیاتی اورژانس در ارائه مراقبت های پیش بیمارستانی در دوران اپیدمی کووید 19 در ایران: یک مطالعه کیفی

 

43002645

دکتر سهرابی زاده

7

1402

بررسی کارایی تخریب فاویپیراویر با استفاده از پروکسی دی سولفات فعال شده با اکسید فلز دوتایی Fe-MnOx و ارزیابی سمیت آن به روش In silico

29323

دکتر باقری

8

1402

پیش بینی TSS و BOD5 و TSS خروجی از یک تصفیه خانه فاضلاب شهری بر اساس نتایج پایش انجام شده طی سال های 1396 تا 1400 مبتنی بر رگرسیون خطی چند گانه و الگوریتم های یادگیری ماشین.

43008080

دکتر باقری

 

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست