کارشناسان معاونت پژوهشی

 

  خانم زهرا یوسف نیا

 کارشناس پژوهشی

 شماره تماس: 41-22432040      داخلی: 120                         

شرح وظایف

کلیه امور مربوط به درخواست های هیئت علمی در زمینه گرنت ها

کمیته اخلاق (کلیه امور مربوط به جلسات کمیته اخلاق)

تعیین کد اخلاق جهت طرح ها و پایان نامه ها

اطلاعات مربوط به سمات (جمع آوری اطلاعات کلی سالیانه)

انجام امور مربوط به جشنواره های پژوهشی

 

 

 فاطمه یاسین محمدزاده

 کارشناس پژوهشی

 شماره تماس: 41-22432040      داخلی: 121                          

شرح وظایف

کلیه امور مربوط به جلسات شورای پژوهشی

کلیه امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

کلیه امور مربوط به ارزشیابی سالانه دانشکده و اساتید

اطلاعات مربوط به سمات (جمع آوری اطلاعات کلی سالیانه)

انجام امور مربوط به جشنواره های پژوهشی

 

 

 

  محسن محمدی

 کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

 شماره تماس: 41-22432040      داخلی: 167                                

شرح وظایف

هماهنگی و اجرای کارگاه های پژوهشی

هماهنگی و اجرای امور دفتر ارتباط با صنعت

همکاری با دفتر توسعه آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست