همکاران کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
 

زاهده خوش نظر

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

شماره همراه: ۰۹۳۸۲۳۳۷۸۰۴

فاطمه هاشمی دزکی

دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

شماره همراه: 09035981241

سپیده صادقی

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

شماره همراه: ۰۹۱۳۸۰۵۹۳۲۶

 

مهدی صادقی

دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها
شماره همراه: 09124737756

 

مائده محمدی

دانشجو کارشناسی ارشدآموزش بهداشت و ارتقا سلامت

۰۹۳۹۶۶۷۰۱۱۰

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست