همکاران کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه آموزشی

نام مسئول

شماره تلفن

ایمیل

رشته تحصیلی

بهداشت حرفه ای، ارگونومی و HSE

خانم آیسا قاسمی

09906417825

Aysaghasemi.92@gmail.com

 

اپیدمیولوژی

آقای احمد مهری

09376936910

mehri2602@gmail.com

 

بهداشت عمومی- آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

خانم لیلی مازار

09398213020

Leili.mazar@gmail.com

دانشجوی دکترای آموزش بهداشت

سلامت در بلایا

خانم آزاده طاهرنژاد

09307489133

Tahernejad@sbmu.ac.ir

 

بهداشت محیط

ناجیه عبداللهی

09188286834

Najiehabdolahi@gmail.com

دانشجوی بهداشت محیط کارشناسی

 

مسئول برگزاری کارگاه‌ها:  آیسا قاسمی (دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت حرفه‌ای)

مسئول امور اجرایی و تدارکات و هماهنگی‌ها:  ناجیه (دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط)

مسئول روابط عمومی: محمدرضا طاهریان (دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

مسئول امور مالی: ناجیه

مدارک و مستندسازی  آرام حلیمی 09186702197 (دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست