معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و ایمنی

 

دکتر منوچهر کرمی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

  مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 148-258

 پست الکترونیک:  man.karami@yahoo.com - mkarami@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
زمینه های پژوهشی: مدیریت اپیدمی، بررسی و پاسخ به طغیان، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، اپیدمیولوژی بیماری های عفونی، ارزشیابی و راه اندازی نظام مراقبت بیماری ها، سیاست گذاری نظام سلامت

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست