معاون آموزشی دانشکده بهداشت و ایمنی

 

دکتر امیر کاوسی

دکتری تخصصی آمار

  مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 106

 پست الکترونیک:  kavousi@sbmu.ac.ir- amir.kavousi1349@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست