دکتر علی رمضانخانی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:273

پست الکترونیک: 

aramezankhani@sbmu.ac.ir

dr.aliramezankhani@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان  

زمینه های پژوهشی:مدلسازی و ابزارسازی، سلامت نوجوانان، دخانیات، بهداشت باروری، آموزش مداختلات بهداشت، مداخلات ارتقای سلامت، سیاست گذاری سلامت

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست