دکتر رضوان زنده دل

دکترای تخصصی سم شناسی  

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:203        

پست الکترونیک:

zendehdel76@sbmu.ac.ir

zendehdel76@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID، کتاب

 زمینه های پژوهشی: سم شناسی شغلی در زمینه های: نمونه برداری و آنالیز نمونه های هوا- سم شناسی مولکولی- مطالعه کشت سلولی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست