مدیر گروه اپیدمیولوژی

 

دکتر سیدسعید هاشمی نظری

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:253        

پست الکترونیک:

saeedh_1999@sbmu.ac.ir

saeedh_1999@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسیسامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

زمینه های پژوهشی: متدولوژی تحقیق، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های گوارشی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست