مدیر گروه ارگونومی 

 

دکتر مهناز صارمی

دکترای تخصصی ارگونومی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 41-22432040 -داخلی:222 

پست الکترونیک: m.saremi@sbmu.ac.ir   

 saremim@yahoo.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID  

زمینه های پژوهشی: ارگونومی شناختی، ارگونومی فیزیکی

دکتر صارمی

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست