مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دکتر سمیه فرهنگ دهقان

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 149-213

 پست الکترونیک: somayeh.farhang@sbmu.ac.irsomayeh.farhang@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
زمینه های پژوهشی:مواجهه شغلی،استرس گرمایی، فیلتراسیون، نانوالیاف

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست