مدیر دفتر امور فناوری دانشکده

 

 

دکتر سمیه فرهنگ دهقان

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

  مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 213-149

 پست الکترونیک: somayeh.farhang@gmail.com -somayeh.farhang@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID 
زمینه های پژوهشی: مواجهه شغلی،استرس گرمایی، فیلتراسیون، نانوالیاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................     ...............................

....................................................................

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست