مدیر اداره آموزش

محمد باقری

سمت: مدیر اداره آموزش

شماره تماس: 41-22432040 داخلی 138

ایمیل: mbagheri@sbmu.ac.ir

شرح وظایف:

مطالعه و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان در راستای اهداف آموزشی دانشکده

پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و قوانین و مقررات آموزشی در دانشکده

برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات در پایان هر نیمسال

برنامه ریزی و نظارت بر انجام ارزشیابی اساتید

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست