فرم ها و راهنماها 

 

فرم ارائه طرح تحقیقاتی

فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

 راهنمای ثبت درخواست در سامانه پژوهان

گزارش نهایی (تعهد پروتوتایپ و طراحی نرم افزار)

 راهنمای ثبت گزارش در سامانه پژوهان

 فرم خبر (ویژه ارسال گزارش نهایی)

فرم مشخصات فردی ثبت اختراعات

فرم ثبت تقاضای ثبت و ارزیابی اختراعات

راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهان

 راهنمای تکمیل پیام پژوهشی

راهنمای متقاضیان ثبت اختراعات

راهنمای ویرایش مقاله ی ارجاع شده

راهنمای آشنایی با منابع علم سنجی

راهنمای ویرایش مقاله ی ارجاع شده

راهنمای ثبت و ارزیابی اختراعات

راهنمای ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیر در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای ملاحظات اخلاقی در کار با موشهای مدل سرطان

راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای نگارش مقالات حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای اخلاقی تعیین شدت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی

ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست