بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت / دوره‌های عالی بهداشت عمومی (MPH)

سال تحصیلی 98-1397

فرم‌های مرتبط با پایان نامه دوره‌های MPH

 

 فرم تصویب موضوع پایان نامه در دفتر مربوطه که با امضاء اساتید راهنما و مشاور و مدیر دوره‌های MPH به معاونت آموزشی دانشکده ارجاع میشود.

WORD

 الگوی پروپوزال پایان نامه دوره‌های MPH

WORD

 الگوی طرح پژوهشی پایان نامه دوره‌های MPH (پایان نامه ای که به عنوان طرح پژوهشی هم مطرح میشود)

WORD

 فرم نمره دهی پایان نامه

WORD

فرم تسویه حساب

WORD

 نمونه پایان نامه دوره MPH (1)

THESIS

 نمونه پایان نامه دوره MPH (2)

THESIS

 نمونه پایان نامه دوره MPH (3)

THESIS

 نمونه پایان نامه دوره MPH (4)

THESIS

نمونه مقاله برگرفته از پایان نامه (1) ،‌ استاد راهنما (نفر اول) استاد مشاور (نفر دوم)، دانشجو (نفر آخر و نویسنده مسئول)

ARTICLE

 نمونه مقاله برگرفته از پایان نامه (2) ،‌ استاد راهنما (نفر اول) استاد مشاور (نفر دوم)، دانشجو (نفر آخر و نویسنده مسئول)

ARTICLE

 فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه اپیدمیولوژی WORD
 فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه استعداد درخشان WORD
 فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه بهداشت حرفه ای WORD
 فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه بهداشت عمومی WORD
 فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه بهداشت محیط WORD
 فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه سلامت در بلایا WORD
فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه ایمنی و محیط زیست WORD
 فرم درخواست اخذ و موضوع پایان نامه گروه ارگونومی WORD

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست