طرح درس دوره های عالی MPH       
دکتر حسین حاتمی      
ردیف نام درس گروه/ رشته هدف
1 اپیدمیولوژی بالینی بیماری های واگیر دوره های عالی MPH
2  اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های مرتبط با دفاع بیولوژیک دوره های عالی MPH
3  اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های نوپدید و بازپدید دوره های عالی MPH
4   کاربردهای بالینی اپیدمیولوژی یا نحوه بررسی، کنترل و گزارش همه گیری ها دوره های عالی MPH
     
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست