دکتر احمدرضا یزدانبخش

مدیریت فاضلاب صنعتی

 روش های فرآورش و دفع لجن

دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

 انتقال و توزیع آب

طراحی تصفیه خانه آب

برنامه ایمنی آب 

روش های نوین در تصفیه آب

کنترل و تصفیه شیرابه

 آزمایشگاه هیدرولیک

دکتر انوشیروان محسنی بندپی

مدیریت و پایش کیفیت آب

دکتر سید نادعلی علوی

مدیریت پسماندهای خطرناک و هسته ای 

مدیریت پسماند 1

طراحی و اصول سیستم های مدیریت پسماند

دکتر مهرنوش ابطحی

 مدیریت بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت

 زبان تخصصی

 بهداشت محیط 1

 بهداشت محیط 2

 تصفیه آب

 مدیریت کیفیت آب

دکتر عباس شاهسونی

مدیریت بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت

 کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (کارشناسی ارشد)

روش تحقیق در علوم بهداشتی

 بهداشت مسکن و اماکن عمومی

ارزیابی اثرات طرح های توسعه بر سلامت و محیط

دکتر محسن سعدانی

کارگاه های تاسیسات شهر

هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی

 دکتر محمد رفیعی 

شیمی

فرایندها و عملیات در بهداشت محیط

فناوری کمپوست

مبانی و مفاهیم مدلسازی در بهداشت محیط

مدلسازی در علوم و مهندسی بهداشت محیط

دکتر سعید متصدی 

پایش کیفیت هوا

کنترل آلودگی هوا

  دکتر اکبر اسلامی

  اپیدمیولوژی محیط

 سم شناسی محیط

 بهداشت پرتوها و حفاظت

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست