دکتر معصومه صادقی پور

بهداشت سالمندان

 زبان تخصصی

 کلیات پزشکی و بهداشت

 کیفیت زندگی سالمندان

 مبانی و مفاهیم سالمندشناسی

دکتر حسین حاتمی 

 

 برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر

 

دکتر نسترن کشاورزمحمدی

 فن آوری کاربردی در آموزش بهداشت -کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت مدارس 

 

دکترسکینه رخشنده رو 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در محیط کار

 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

 

دکتر غفاری 

ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

  جامعه شناسی سلامت

دکتر مرعشی 

  آموزش بهداشت و ارتقاسلامت جامعه محور

مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 

ارزیابی نیازهای بهداشتی سالمندان

دکتر لیلی مرعشی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (رشته بهداشت محیط)

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (رشته بهداشت مدارس ترم دوم)

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (رشته بهداشت مدارس ترم چهارم)

رشته بهداشت مدارس

بیماری های غیر واگیر

 بیماری های غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست