دکتر کوروش اعتماد

  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

 اصول اپیدمیولوژی

 اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

اپیدمیولوژی 7، مطالعات اکولوژیک، توصیفی و پیمایشی (Survey design)    

 

دکتر محمدحسین پناهی

 

روانسنجی ابزارهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 ارزیابی سلامت جامعه

شناسایی و کنترل طغیان بیماری ها

مطالعات کیفی

 

دکتر علی دل پیشه

  اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی

 

دکتر سیامک صبور

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر

بیماری های غیر واگیر

بیماری های غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها

 

دکتر امیر کاوسی 

آمار و روش تحقیق

آمار ریاضی مقدماتی

 احتمالات و آمار مهندسی پیشرفته

آمار تحلیلی

آمار پیشرفته

نرم افزارهای تحلیل داده های سلامت

 

 

دکتر منوچهر کرمی

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

 اپیدمیولوژی 5: مطالعات کوهورت

 مبانی اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

کارآزمایی بالینی

دکتر یداله محرابی

روش های آماری در اپیدمیولوژی

مباحث خاص در اپیدمیولوژی

 اپیدمیولوژی 4 مطالعات مورد شاهدی

 مدل های آمار زیستی 2

 مدل های خطی

دکتر سید سعید هاشمی نظری

مباحث خاص در اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی 4 مطالعات مورد شاهدی

 اصول و کلیات اپیدمیولوژی

مدل های پیش بینی در اپیدمیولوژی

مطالعات مورد شاهدی

   

دکتر مهشید نامداری 

روش های زیستی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست