عنوان درس

شیوه نامه یاددهی- یادگیری

طرح درس

  ارگونومی شناختی

 روش های ارزیابی در ارگونومی

 مباحث ویژه در ارگونومی

زبان تخصصی

 ارگونومی محیطی

  روانشناسی صنعتی

 فیزیولوژی کار

 آنتروپومتری

 آشنایی با بیماری های اسکلتی-عضلانی

اصول و مبانی ارگونومی

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست