معرفی شورای آموزشی

 

شورای آموزشی دانشکده بهداشت و ایمنی به طور منظم در اولین یکشنبه هر ماه تشکیل می گردد. اعضای این شورا از رئیس دانشکده، معاونین و مدیر گروه های آموزشی تشکیل می ­گردد. از جمله وظایف این شورا بررسی درخواست ها و مشکلات آموزشی دانشکده و مصوب کردن امور مربوط به امور آموزشی دانشکده می باشد.

 

اعضاء شورای آموزشی

دکتر اکبر اسلامی
رئیس دانشکده

 


 

     
دکتر امیر کاوسی   دکتر منوچهر کرمی   دکتر محمدحسین وزیری   دکتر امین باقری
معاون آموزشی   معاون پژوهشی     معاون دانشجویی و فرهنگی   معاون پشتیبانی

 


 

           
دکترکتایون جهانگیری دکتر مهناز صارمی   دکتر علی رمضانخانی   دکتر سیدسعید هاشمی    دکتر رضوان زنده دل
عضو شورا عضو شورا   عضو شورا   عضو شورا    عضو شورا

 

           
دکتر ساناز سهرابی زاده دکتر حسین حاتمی   دکترمحمدرفیعی   دکترسمیه فرهنگ   دکتر یداله محرابی  دکتر رضا سعیدی دکتراحمدرضایزدانبخش
عضو شورا عضو شورا   عضو شورا   عضو شورا   عضو شورا  عضو شورا عضو شورا

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست