شرح وظایف کمیته های  EDOدانشکده 

 

 

کمیته برنامه ریزی درسی

* حمایت و همکاری جهت ارتقای کیفی و کمی طرح دوره های اعضای هیأت علمی

* آگاهی از قوانین و دستورالعمل های آموزشی جهت اطلاع رسانی به اعضای هیأت علمی

* تهیه و تدوین دستورالعمل ها مطابق با آیین نامه های دانشگاه و وزارت بهداشت

* بررسی و انجام مطالعات جهت ارتقای کیفیت برنامه ریزی های درسی در دانشکده

* حمایت و همکاری جهت ارتقای ژورنال کلاب های دانشکده

* حمایت و همکاری با اعضای هیأت علمی برای تدوین برنامه های آموزش مجازی

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مدیر دفتر توسعه آموزش

 

کمیته توانمندسازی اعضای هیأت علمی

* تدوین و اجرای برنامه نیازسنجی آموزشی برای اعضای هیأت علمی در دانشکده

* تدوین برنامه کارگاه ها و رویدادهای آموزشی مطابق با نیازسنجی انجام شده در دانشکده

* حمایت، همکاری و نظارت بر برگزاری برنامه های توانمندسازی اساتید

* همکاری و کمک به ارتقای کیفی و کمی کارگاه ها و رویدادهای توانمندسازی اساتید

* ارزیابی و نظارت بر کارگاه ها و رویدادهای توانمندسازی اساتید با تمرکز بر بازخوردهای دریافت شده

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مدیر دفتر توسعه آموزش

 

کمیته دانش پژوهی

* مشارکت در تدوین برنامه نیازسنجی طرح های نوآورانه و دانش پژوهی

* مشاوره، همکاری و حمایت از تدوین و اجرای طرح های نوآورانه و دانش پژوهی در دانشکده

* اطلاع رسانی مناسب دستورالعمل ها و آئین نامه های دانش پژوهی به اعضای هیأت علمی

* نظارت بر ارائه و ارسال فرآیندهای دانش پژوهی به کمیته مربوطه در جشنواره شهید مطهری

* جمع آوری مستندات مربوط به فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی دانشکده و اطلاع رسانی از طریق وب سایت دانشکده

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به دفتر توسعه آموزش

   

کمیته ارزشیابی (هیات علمی/ دانشجو)

* مشارکت و همکاری در تدوین، بازنگری و اجرای فرم های مختلف مربوط به ارزشیابی اساتید  در دانشکده

* کمک به ارتقای کیفیت سیستم الکترونیکی ارزشیابی اساتید در دانشکده

* همکاری و مشارکت در ارتقای فرآیندها و سازوکارهای ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید دانشکده

* مشارکت و همکاری در اجرای برنامه ها و مداخلات آموزشی مطابق با نتایج ارزشیابی اساتید در دانشکده

* حمایت و کمک به اجرای ارزشیابی گروه های آموزشی در دانشکده

* مشارکت و همکاری در ارتقای کیفیت آزمون های دانشکده

* پیگیری تدوین و ارسال فرم های ارزیابی آزمون توسط اعضای هیأت علمی گروه مربوطه (مطابق با فلوچارت تدوین شده)

* کمک به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از فرم های ارزیابی آزمون

* کمک به تدوین نقشه آزمون دانشکده در هر نیمسال تحصیلی

* همکاری با مدیر گروه در ارزیابی آزمون های برگزار شده در دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیلی

* همکاری با مدیر گروه در ارائه بازخورد نتایج ارزیابی آزمون ها به عضو هیأت علمی

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به دفتر توسعه آموزش

 

کمیته آموزش پاسخگو

* برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده و معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه

* جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات

* انجام اقدامات لازم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی معاونت های مختلف دانشگاه به موضوعات پایان نامه های دانشجویی

* تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی

* ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

* برنامه ریزی هدفمند و اجرای آموزش های عمومی برای جامعه با تاکید بر مشلات منطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت صدا و سیمای استان توسط اعضای هیات علمی دانشکده

* برقراری ارتباط با انجمن های مردم نهاد جهت افزایش آگاهی و نگرش جامعه در مورد سبک زندگی سالم

* هدایت طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب ها در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو

* برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به دفتر توسعه آموزش

 

کمیته آموزش مجازی

* ایجاد و پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی در قالب مجازی

* کنترل و نظارت کمی و کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش ترکیبی و دوره های مجازی

* بررسی، مطالعه، امکان‌سنجی و نیازسنجی ارائه خدمات آموزش‌های الکترونیکی 

* تهیه تقویم آموزشی سالیانه آموزش‌های الکترونیکی

* نظارت بر آزمون‌های دوره‌های الکترونیکی و ارزیابی کیفیت تدریس استادان

* مدیریت، نظارت و کنترل حسن اجرای فعالیت‌های آموزش‌های الکترونیکی

* ارزیابی و تعیین اثربخشی دوره‌های آموزشی بر اساس شاخص‌های تعیین شده به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت و بهبود عملکرد فرآیند آموزش

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به دفتر توسعه آموزش

 

کمیته روش تدریس

* ارزیابی روش های تدریس اعضا هیات علمی

* ارزیابی و نظارت بر بکارگیری روش های فعال و نوین تدریس موثر توسط اعضا هیات علمی

* ارزیابی و نظارت بر طرح دوره های اعضای هیأت علمی

* ارائه بازخورد به مدرس از طریق دفتر توسعه آموزش

* پی گیری جهت رفع نقایص و تکمیل طرح درسها

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به دفتر توسعه آموزش

 

کمیته اعتباربخشی

* نظام مند نمودن فرایند نظارت و ارزیابی برنامه ھای آموزشی

* طراحی و اجرای فرایند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری

* تدوین و اجرای معیارھای اعتباربخشی برنامه ھای آموزشی

* ارزشیابی داخلی فرایندھای آموزشی بر اساس استانداردھای فرایندھای آموزشی

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به دفتر توسعه آموزش

 

کمیته دانشجویی

* زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

* انتقال مشکلات, انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به معاونت آموزشی

* بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

* ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

* بستر سازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه به دفتر توسعه آموزش

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست