سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

 

دکتر محمدحسین پناهی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

  مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 251

 پست الکترونیک:  mhpanahi@sbmu.ac.ir - mhpanahi2020@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی،سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
زمینه های پژوهشی:اپیدمیولوژی بیماری های واگیر و غیرواگیر، مدل سازی بیماری های عفونی، نظام مراقبت بیماری‌ها، مطالعات کیفی، تحلیل داده های مکانی زمانی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست