سرفصل دروس

       * کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

       * کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

       * کارشناسی ارشد مدیریت پسماند

       * کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت هوا 

       * دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 

              * کارشناسی بهداشت مدارس

              * کارشناسی بهداشت عمومی

              * کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

              * کارشناسی ارشد سلامت سالمندی

             * دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

        * کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

       * دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

              * کارشناسی ارشد سلامت در حوادث و بلایا

              * دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

 

      * کارشناسی ارشد ارگونومی

      * دکترای تخصصی ارگونومی

               کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

                * کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

             * کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

            * کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

            * دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست