روابط عمومی دانشکده 

 

مهندس مهدیه شریفی فرد 

 

 

 

  کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست                                                            
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 139 
 پست الکترونیک آکادمیک: sphs@sbmu.ac.ir
                                                             

شرح وظایف

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست