دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت و ایمنی

ردیف رشته تحصیلی گروه آموزشی مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد دکتری
 1  مهندسی بهداشت حرفه ای  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 2  مهندسی بهداشت محیط  مهندسی بهداشت محیط
 3  آموزش بهداشت  بهداشت عمومی  *  *
 4  اپیدمیولوژی  اپیدمیولوژی
 5  سلامت در بلایا و فوریت ها  سلامت در بلایا و فوریت ها  *  *
 6  مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست  سلامت، ایمنی و محیط زیست
7  ارگونومی  ارگونومی  *
8  سلامت سالمندی  بهداشت عمومی  *
9  مدیریت پسماند  مهندسی بهداشت محیط  *
10 مهندسی بهداشت محیط-مدیریت کیفیت هوا مهندسی بهداشت محیط * -
11 مهندسی  ایمنی، بهداشت و محیط زیست سلامت، ایمنی و محیط زیست * -
12 اقتصاد بهداشت مدیریت و سیاست گذاری سلامت * -
13 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مدیریت و سیاست گذاری سلامت * -
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست