هـدف توسـعه پایـدار در سـطوح ملـی، منطقهای و جهانی تضمین زندگی سـالم و شـرافتمندانه بـرای همه مردم جهان درهرکشـور و درتمـام سـنین مـی‌باشـد. توسعه پایدار کشور نیازمند توسعه روابط مستحکم بین دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و فناوری از یک طرف و صنایع و سازمان‌های دولتـی و غیردولتی به عنوان استفاده ­کننـدگان علم و فناوری از طرف دیگر است. امروزه وجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و برقراری ارتباط دائم بین آنها و واحدهای سازمانی و صنعتی از مبانی اساسی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها محسوب می شود. نقش آشکار دانشکده‌های بهداشت در توسعه خدمات سلامت و افزایش کیفیت زندگی در جامعه و صنعت با توجه به توانمندی‌های بی‌بدیل دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه آموزش، پژوهش، مشاوره و خدمات فنی می‌تواند متضمن پیاده ­سازی توسعه پایدار در کشور باشد. با عنایت به نقش محوری پژوهش و فناوری در ایجاد استقلال و توسعه پایدار، دانشکده بهداشت و ایمنی در قالب فعالیت‌های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه مفتخر به خدمت­رسانی به آحاد افراد جامعه می‌باشد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست