همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت در سال 1351، رشته کارشناسی بهداشت مدارس در دانشکده بهداشت تشکیل شد. در سال 1358  رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی جایگزین بهداشت مدارس گردید و گروه بهداشت عمومی با مدیریت مهندس توفیق غفوری تشکیل گردید.  از سال 1366 مدیریت گروه را مهندس روشنی بر عهده گرفتند که مدت 23 سال مدیریت ایشان ادامه یافت. از سال 1387 رشته کارشناسی آموزش بهداشت توسط گروه بهداشت عمومی دایر گردید و از نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 مقطع دکترای آموزش بهداشت نیز در گروه به عنوان سومین رشته تاسیس شد. چهارمین رشته گروه، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی بود که از مهر سال 1389، شروع به جذب دانشجو نمود. در مجموع، شاید بتوان گفت گروه بهداشت عمومی قدیمی ترین گروه دانشکده با  بیش از 30 سال قدمت دارای بیشترین تعداد دانشجوی فارغ التحصیل و مشغول به تحصیل و بیشترین رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترای می باشد.

 

تاریخچه گروه:

 گروه بهداشت عمومی قدیمی‌ترین گروه دانشکده است که با 50 سال قدمت، دارای بیشترین تعداد دانشجوی فارغ‌التحصیل و مشغول به تحصیل و بیشترین رشته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترای PhDمی‌باشد. هم‌زمان با تأسیس دانشکده بهداشت در سال 1351 ، رشته کارشناسی بهداشت مدارس در دانشکده بهداشت تشکیل شد. در سال 1358  رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی جایگزین بهداشت مدارس گردید و گروه بهداشت عمومی تشکیل شد. از سال 1387 رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت توسط گروه بهداشت عمومی دایر گردید و از نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 مقطع دکترای آموزش بهداشت نیز در گروه به‌عنوان سومین رشته تأسیس شد. چهارمین رشته گروه، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی بود که از مهر سال 1389، شروع به جذب دانشجو نمود. از سال 1390 کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی راه‌اندازی و در گروه به جذب دانشجو پرداخت که در سال 1397  این رشته و مقطع به دانشکده مجازی آموزش پزشکی و مدیریت انتقال یافت. همچنین در این گروه رشته سلامت سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1393 دایر گردیده است که در حال حاضر به تربیت دانشجو در این رشته ادامه می‌دهد.

 

 رسالت و برنامه راهبردی گروه:

تعریف رشته : بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است.دانشجویان آن در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانشجویان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم و مهارت و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

رسالت این رشته :  آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راه کارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.

چشم انداز : فراگیران ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

اهداف :

  1. با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا باشند.
  2. در چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
  3. از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند.

جایگاه این رشته : دانشجویان  رشته بهداشت عمومی در حرفه آینده خود در جامعه نقشهای  زیر را بر عهده خواهند داشت:

نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش

نقش پژوهش : کمک به پژوهش های کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور

نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد و تکامل کودکان، مراقبت از مادران باردارو...

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست