معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت و ایمنی

 

دکتر امین باقری

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

  مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 41-22432040     داخلی:108

 پست الکترونیک: amin.bagheri@sbmu.ac.ir - bagheri.sbmu@gmail.com

رزومه فارسی،رزومه انگلیسی،سامانه علم سنجی،سامانه پژوهان
زمینه های پژوهشی: ریسک های محیطی و اکولوژیکی، کاربرد هوش مصنوعی در HSE، سنجش و حذف آلاینده های نوظهور، روش های تصفیه پیشرفته آب

 

احمد شالی

مسئول دفتر 

شماره تماس مستقیم: 22432039 

شماره تماس:41-22432040    داخلی: 108        

شرح وظایف

 

شرح وظایف معاونت اداری - مالی و واحد های تابعه

معاونت اداری و مالی دانشکده عهده دار وظایف مربوط به خدمات پشتیبانی اعم از تهیه و توزیع ملزومات اداری – تجهیزات آزمایشگاهی – انجام امور پرسنلی نظیر صدور احکام حقوقی – مرخصی – ماموریت – صدور گواهی اشتغال بکار – تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و تشکیلاتی و سایر امور مرتبط با پرسنل و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و عقد قرار داد با شرکت های معتبر از طریق برگزاری مناقصه و نظارت بر حسن اجرای قراردادها، نظارت بر پروژه های عمرانی  ــ نظارت بر عملکرد واحدهای تحت پوشش هماهنگی با سایر واحدهای دانشکده ــ بررسی تقاضاهای دریافت شده و همچنین سایر اموری که از طریق ریاست محترم دانشکده ارجاع می گردد ، می باشد و وظایف مورد اشاره فوق از طریق واحدهای ذیل انجام می گردد :

امور اداری- کارگزینی- دبیرخانه-حسابداری- نقلیه- خدمات- نگهبانی- تدارکات- انبار - اموال - تلفنخانه

 

عملکرد حوزه معاونت:

 1- انجام کلیه امور پرسنلی هیئت علمی و غیر هیئت علمی از قبیل صدور احکام حقوق-انجام مکاتبات پرسنلی-صدوراحکام مرخصی استحقاقی و استعلاجی- بررسی مرخصی های - صدور گواهی اشتغال-پرداخت حقوق ومزایای پرسنل-نظارت بر اجرای قوانین ومقررات مربوطه – شرکت در جلسات مربوطه به امور اداری و مالی – تنظیم بودجه سالیانه و ترازهای مالی مربوطه

2–بررسی  ملزومات مورد نیاز واحدهای ذیربط  و تهیه آن – بررسی استعلامهای اخذ شده انجام امور پشتیبانی واحدها-امور مربوط به تنظیم قراردادبا بخش خصوصی-پیشنهاد برگزاری  مناقصات ومزایده ها

3-سایر امور مربوط به بخش اداری و مالی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست