رسالت و شرح وظایف

معاونت آموزشی دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش دانشکده مسئولیت ها و وظایف زیر را به  عهده دارد:

 * برنامه ریزی:

- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

- برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش

- برنامه‌ ریزی برای گسترش دوره ‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه

- برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با  نیازهای آموزشی

 

نیازهای آموزشی:

- برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به  مراجع بالاتر

- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

هماهنگی:

- هماهنگی با ریاست و مدیریت دانشکده در جهت اهداف و سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده

- هماهنگی باسایر واحدها در جهت نیل به اهداف سازمانی

- هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواستها

 

*  نظارت:

- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی

- نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداره آموزش، امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده، دفتر توسعه آموزش

- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

 

اجرایی:

- اجرای سیاست ها، خط مشی ها ی معاونت آموزشی دانشگاه

- مشارکت در برگزاری شورای تحصیلات تکنیلی دانشکده

- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی  در راستای مسئولیت های محوله

- ارجاع نامه های اداری واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای   تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده

- همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

 

ارزشیابی:

- ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده از جمله ارزشیابی تدریس اساتید

- ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

- ارزشیابی کارکنان آموزشی

- ارزشیابی فرآیندهای آموزشی

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست