معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت و ایمنی به پشتوانه اعضای هیئت علمی توانمند و دانشجویان بر آن است تا در ادامه ارتقاء کیفی و کمی بروندادهای تحقیقاتی زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی با نگاه به نیازهای کنونی و آینده جامعه را فراهم نماید و در این راستا از رویکرد تحقق ترجمان دانش و ترسیم نگاه به اثرات پژوهش در جامعه و سیاست گذاری نظام سلامت بهره می برد. این معاونت بنا دارد بر مبنای علایق پژوهشی و فناورانه اعضای هیئت علمی نقشه راه برای نقش آفرینی یکایک اعضای هیئت علمی و تیم های پژوهشی با حضور دانشجویان و دانش آموختگان  برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، صنایع، دستگاه های اجرایی، سازمان ها و سایر ذینفعان را فراهم نماید.

در افق پیش رو برای دانشکده بهداشت و ایمنی، معاونت پژوهشی در تلاش است تا مسیر حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و هدایت و تسهیل فعالیت های تحقیقاتی به سمت فعالیت های فناورانه و نوآوری را به وجود آورد. در این راستا از ظرفیت دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، پایان نامه های دانشجویی با ترغیب تولید محصول فناورانه و دانشی منتج از پایان نامه ها، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده، کمیته فناوری و کارآفرینی دانشجویی و ظرفیت های کنونی اساتید دانشکده به عنوان بستری برای تشکیل هسته های فناور، شرکت های فناور و راه اندازی مرکز رشد بهره برده خواهد شد.  تبدیل ایده به محصول فناورانه و دانشی شامل ارایه خدمات مشاوره ای، آزمایشگاهی و آموزشی  با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه و ذینفعان مبتنی بر اصول تمرکز بر جامعه و مردم محوری، نوآوری، مشارکت در سطوح فروملی و فراملی و عدالت از راهبردهای اصلی این حوزه است.

معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت و ایمنی به رویکرد نوین ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری و نقش آفرینی بیش از پیش با هدف فراهم نمودن مزیت های رقابتی در سطح ملی و بین المللی برای دستیابی به جایگاه واقعی اهتمام دارد و در این راستا با اجرای پژوهش های کیفی و کاربردی در سطح ملی بنا دارد سهم بزرگی در اجرای پژوهش های تقاضامحور و نیازهای فناورانه ذینفعان در حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، صنایع و ذینفعان مرتبط داشته باشد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست