مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO)

 

 

دکتر اعظم ملکی قهفرخی

دکترای تخصصی ارگونومی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 270

پست الکترونیک:

  azam.maleki13@gmail.com

رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID

 

معرفی دفتر 

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده بهداشت و ایمنی در تیرماه 1383 با هدف ارتقاء سطح آموزش از طریق توانمندسازی اعضای هیأت علمی فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز نمود. ارتقاء کیفیت آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه های مختلف علوم سلامت و نیز حرکت در مسیر اجرا و پیشرفت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم سلامت، مهمترین وظیفه این دفتر می باشد.

 

رسالت

مأموریت EDO ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی تمامی حیطه های مرتبط با توسعه آموزش علوم سلامت مطابق با بسته های تحول و نوآوری در آموزش در سطح دانشکده می باشد. توانمندسازی اعضای هیات علمی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی اعضای هیات علمی، ارزیابی آزمون، دانش پژوهی و کمیته های مشورتی دانشجویی، حیطه های اصلی مأموریت EDO می باشند.

 

دورنما

واحد توسعه آموزش (EDO) دانشکده بهداشت و ایمنی بر آن است تا 5 سال آینده، یک واحد پیشرو در اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم سلامت در سطح کشور با تأکید بر ویژگی های دانشگاههای نسل سوم باشد.

 

ارزش ها

-      رعایت اصول اخلاقی و جایگاه انسانی

-      رعایت شأن و منزلت دانشجویان و اعضای هیأت علمی

-      تعهد به رعایت حق مالکیت در تمامی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

-      پویایی و خلاقیت

-      مدیریت مشارکتی و مشاوره ای

-      تعهد به ارتقای کیفیت و توسعه آموزش

 

اهداف

-         تشویق و بکارگیری توانمندی ها و  ظرفیت های اعضای هیات علمی دانشکده در تمامی کمیته های تحول و نوآوری دانشگاه

-         نیازسنجی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی

-         نیازسنجی، اجرا و ارتقای روش های ارزشیابی اعضای هیات علمی

-         پیگیری، ارزیابی و نظارت بر روند تدوین و تکمیل طرح دوره و طرح درس

-         هدایت، مشاوره و نظارت بر تدوین نقشه های آزمون (Blueprint) توسط اعضای هیات علمی

-         هدایت، مشاوره و تسهیل نمودن دانش پژوهی و طرح های پژوهش در آموزش

-         ارزیابی و ارتقای ساختار و محتوای آزمون های دوره ای و جامع

-         هدایت و فعال نمودن کمیته های مشورتی دانشجویان

-         نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر ژورنال کلاب ها

-         پایش و ارزیابی مستمر برنامه های EDO در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف

-         مستندسازی و ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه

 

شرح وظایف

مطابق با آئین نامه دفاتر توسعه آموزش مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، شرح و ظایف دفاتر توسعه عبارت است از:

1-     همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2-     همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشـیابی اعـضای هیـات علمـی و فراینـدهای آمـوزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

3-      ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4-     ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجـرای روش هـای نـوین آموزشـی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

5-      شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

آیین نامه کشوری EDO

 

 

 رسالت

مأموریت EDO ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی تمامی حیطه های مرتبط با توسعه آموزش علوم سلامت مطابق با بسته های تحول و نوآوری در آموزش در سطح دانشکده می باشد. توانمندسازی اعضای هیات علمی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی اعضای هیات علمی، ارزیابی آزمون، دانش پژوهی و کمیته های مشورتی دانشجویی، حیطه های اصلی مأموریت EDO می باشند.

دورنما

واحد توسعه آموزش (EDO) دانشکده بهداشت و ایمنی بر آن است تا 5 سال آینده، یک واحد پیشرو در اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم سلامت در سطح کشور با تأکید بر ویژگی های دانشگاههای نسل سوم باشد.

ارزش ها

-      رعایت اصول اخلاقی و جایگاه انسانی

-      رعایت شأن و منزلت دانشجویان و اعضای هیأت علمی

-      تعهد به رعایت حق مالکیت در تمامی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

-      پویایی و خلاقیت

-      مدیریت مشارکتی و مشاوره ای

-      تعهد به ارتقای کیفیت و توسعه آموزش

اهداف

-         تشویق و بکارگیری توانمندی ها و  ظرفیت های اعضای هیات علمی دانشکده در تمامی کمیته های تحول و نوآوری دانشگاه

-         نیازسنجی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی

-         نیازسنجی، اجرا و ارتقای روش های ارزشیابی اعضای هیات علمی

-         پیگیری، ارزیابی و نظارت بر روند تدوین و تکمیل طرح دوره و طرح درس

-         هدایت، مشاوره و نظارت بر تدوین نقشه های آزمون (Blueprint) توسط اعضای هیات علمی

-         هدایت، مشاوره و تسهیل نمودن دانش پژوهی و طرح های پژوهش در آموزش

-         ارزیابی و ارتقای ساختار و محتوای آزمون های دوره ای و جامع

-         هدایت و فعال نمودن کمیته های مشورتی دانشجویان

-         نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر ژورنال کلاب ها

-         پایش و ارزیابی مستمر برنامه های EDO در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف

-         مستندسازی و ارائه گزارش دوره ای به معاونت آموزشی دانشکده و EDC دانشگاه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست