دبیر کمیته تحقیقات  و فناوری دانشجویی

 

   ریحانه جانی پور  
   دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط  

   شماره تماس: 41-22432040     

   داخلی: 242
   پست الکترونیک:  
   شماره تلفن همراه: 09112401410

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست