خدمات علمی و مشاوره ای

  • طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی نظام سلامت در زمینه های مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت
  • برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و کارشناسان ستادی دانشگاههای علوم پزشکی
  • ارائه خدمات مشاوره ای به سازمانهای دولتی و خصوصی بخش سلامت
  • ارائه مشاوره راه اندازی استارتاپ ها و کسب و کارهای حوزه سلامت
  • برگزاری وبینارها و کارگاه های تخصصی مدیریت و اقتصاد سلامت
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست