بسم الله الرحمن الرحیم

« الهم احرسنی بحراستک و احفظنی بحفظک »

 

رسالت

حراست دانشکده به منظور تامین و حفاظت از پرسنل، اسناد و مدارک و اماکن و بستر سازی جهت استقرار برنامه های جامع دانشکده، تحول و ارتقاء در سطوح و حوزه های مختلف فعالیت دارد و با توجه به جایگاه و ماهیت چند بعدی (آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و ...) ساختار آن ، حراست رسالت خویش را سنگین و تلاش در جهت خدمت به مردم و پرسنل فداکار را جدای از وظیفه خویش، عبادت می پندارد و در این مسیر ، بهبود عملکرد، فرایند و توسعه را در تمامی ابعاد نصب العین خویش ساخته و با استعانت از خداوند منان، بکارگیری فن آوری روز، تجهیزات مناسب، توسعه روش ها، تجارب و مساعدت های سازمانهای مرتبط و مدد جستن از مشارکت کارکنان و ارباب رجوع در راستای تحول و ارتقای کیفی عملکرد خویش تلاش می نماید.

 

پست الکترونیکی: hherasat@sbmu.ac.ir

تلفکس : 22432038

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست