توانمندی های ویژه گروه:

* جذب گرنت از سازمان های بین المللی همانند WHO و انجام پروژه های مشترک   با سازمان های بین المللی

* تدوین فکت شیت برای آگاه سازی عمومی در شرایط بلایا و فوریت ها

* برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه حوادث و بلایا

* همکاری در پژوهش ها و پروژه های مشترک با سایر گروه های آموزشی، دانشگاه ها، نهادها و سازمان های دولتی، خصوصی و انجمن ها در حیطه بلایا در سطوح ملی و بین المللی

* پژوهش ها و پروژه های شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک بلایا و مدیریت بحران در مراکز آموزشی و دانشگاه ها

* پژوهش ها و پروژه های طراحی و تدوین برنامه های کاهش اثر در بلایا

* پژوهش ها و پروژه های تدوین Emergency Operation Plan برای آمادگی سازمان ها در بحران

* پژوهش ها و پروژه های تدوین SOP برای پاسخگویی سازمان ها در بحران

* پژوهش ها و پروژه های طراحی و تدوین تمرین ها و مانورها

* پژوهش ها و پروژه های طراحی و تدوین برنامه های آمادگی و بازتوانی در بلایا

* پژوهش ها و پروژه های طراحی و تدوین برنامه های توانمندسازی جوامع در رویارویی با بلایا

* پژوهش ها و پروژه های طراحی و تدوین برنامه های جلب مشارکت جوامع در آمادگی و پاسخگویی در بلایا

* پژوهش ها و پروژه های طراحی و تدوین برنامه های مدیریت شرایط اضطراری و بحران

* تهیه و تدوین بسته های آموزشی در حیطه بلایا

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست