فعالیت های آموزشی گروه:

 1. تربیت دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی
 2. تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
 3. تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 4. تربیت دانشجویان دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 5. تدریس دروس مرتبط دانشجویان سایر گروه‌های آموزشی دانشکده از قبیل MPH
 6. تدریس دروس مرتبط دانشجویان سایر دانشکده‌های دانشگاه شامل دانشکده‌های پرستاری، پیراپزشکی، توانبخشی، تغذیه، بین‌الملل
 7. مشارکت مؤثر در تدوین سرفصل دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت توسط دو تن از اعضای گروه
 8. عضویت در شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 9. برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت جهت اساتید گروه
 10. همکاری با بورد تخصصی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت
 11. همکاری با انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
 12. مدیریت مرکز توسعه  آموزش
 13. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح دانشگاه توسط اعضای گروه (روش تدریس )
 14. برگزاریکارگاه‌های آموزشی در سطح دانشکده توسط اعضای گروه (روش‌های جستجوی اطلاعات)
 15. مشارکت فعال در طرح رتبه‌بندی دانشگاه (رابط طرح در دانشکده)
 16. برگزاری سمینارهای گروه

فعالیت های پژوهشی

 

1)      مجری/همکار طرح‌های متعدد هیئت‌علمی مصوب دانشگاه

2)      استاد مشاور طرح‌های دانشجویی

3)      مجری/همکار طرح‌های پژوهشی مشترک با سایر سازمان‌ها

4)      مجری طرح‌های پژوهشی تأمین اعتبارشده توسط سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان جهانی بهداشت:

5)      2009-Situation analysis of community-based health promotion programs in Iran

6)      2011- Developing an educational Guidelines for healthy life style for health professionals in Iran

7)      مجری/همکار طرح‌های پژوهشی وزارت بهداشت

8)      عضویت در شورای پژوهشی دانشکده

9)      راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های ارشد و دکترای دانشجویان گروه و نیز سایر گروه‌ها

10)  داوری طرح‌ها

11)  داوری مقالات در دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور و نیز مقالات خارجی:

·         مجله علمی پژوهشی حیات - دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

·         مجله علمی پژوهشی بهبود - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

·         فصلنامه علمی تخصصی آموزش بهداشت - دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

·         فصلنامه علمی آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... الاعظم

·         مجله تحقیقات نظام سلامت - دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

·         مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (علمی پژوهشی) - مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

·         مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

·         مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین

·         مجله انگلیسی‌زبان (داخلی) Journal of Research in Medical Sciences

·         مجله انگلیسی‌زبان (خارجی) African Health Sciences

·         مجله انگلیسی‌زبان (خارجی) Health Education

·         مجله انگلیسی‌زبان (خارجی) Health Promotion International

12)  سردبیری و مدیرمسئول مجلات داخلی (فارسی و انگلیسی):

·         مجله رابط سلامت

·         مجله بهداشت عمومی 

·         International Journal of health promoting settings and communities: Systems approach

13)  عضویت در هیئت تحریریه مجلات داخلی و خارجی

·         مجله رابط سلامت

·         مجله بهداشت عمومی 

·         International Journal of health promoting settings and communities: Systems approach

·         مجله انگلیسی‌زبان (خارجی) Health Promotion International 

14)  شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی و ارائه سخنرانی و پوستر

 

اعضای گروه بهداشت عمومی همکاری‌های آموزشی،  مشاوره و پژوهشی و اجرایی  متعددی با سایر دانشکده‌ها و واحدهای  تابعه دانشگاه به شرح زیر دارند:

1)      تدریس دروس مرتبط در سایر دانشکده‌ها

2)      مشاوره پایان‌نامه‌های مرتبط دانشجویان سایر دانشکده‌ها

3)      عضویت در شورای پژوهشی شعبه بین‌الملل

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست